Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: VOX POPULI

ZÁŘIJOVÝ ÚVODNÍK

Milý Děčíne,                 Od roku 2015 tak již pravidelně pořádáme
září je měsícem, kdy se děti loučí s práz-  sportovně-kulturní akci Tyršův Děčín,
dninami, nastupují do školy a léto      která má už po tři roky podporu města.
předává žezlo podzimu. Pro nás sokoly je   Letošní 6. ročník bude specifický v  tom,
to ale hlavně měsíc, kdy si připomínáme    že se bude konat po dva víkendy a bude
narození významného děčínského rodá-     propojen s  městskými slavnostmi, které
ka - Dr. Miroslava Tyrše.           byly na jaře zrušeny. Nechceme, aby akce
Miroslav Tyrš byl českým
pedagogem, estetikem                       byla jen o Sokolu nebo
a především zakladate-                      pietě. Chceme oslavit
lem tělocvičného spolku                     pohyb jako takový,
Sokol. Narodil se 17. září                    držíme se hesla „ve
roku 1832 na děčínském                      zdravém těle zdravý
zámku, kde sloužil jeho                     duch“.
otec. I když zde jeho rodi-                   Do programu se tak
na žila jen čtyři roky, od-                   zapojí i ostatní spor-
kaz slavného rodáka zde                     tovní spolky, můžete
zůstal, ať už v podobě so-                    se těšit například na
chy, názvosloví (Tyršova                     Adrenalin Challenge,
ulice, Tyršův most) nebo                     Duhový závod pořádaný
místních tělocvičných jednot.                  DDM, Spartan work-
Jako místním sokolům nám přišlo líto, že             out a další. Součástí
se k  odkazu Tyrše příliš nehlásíme, zatímco kulturního programu pak bude Tyršfest
se v  rakouském Oetzu, kde Tyrš zemřel,    s  Ewou Farnou, průvod s  koňmi, ohňostroj,
každoročně koná slet sokolů z různých koutů  plavba lodí, tradiční dřevosochání, procházka
Evropy a je to velice hezká akce.       Tyršovým krajem a mnoho dalšího.
Nápad na oslavu slavného rodáka se zrodil   Myslím si, že je opravdu na co se těšit a že se
v  hlavě mé maminky Dagmar Toncarové     Miroslavu Tyršovi dostane zasloužené pocty.
už v  devadesátých letech, kdy se po tři   A kde jinde, než u nás v  Děčíně. Proto Vás
roky konala sokolská pouť. Tato tradice se  všechny zvu k oslavám.
neudržela, myšlenka na zachování Tyršova   Ladislav Toncar,
odkazu však přetrvala nadále.         starosta TJ Sokol Maxima

                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10