Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: VOX POPULI

 ČERVNOVÝ ÚVODNÍK

MÍSTO BALÓNKŮ A DORTU JSME DO ZUŠ
  SHÁNĚLI ROUŠKY A DEZINFEKCI…

V  tomto školním roce měly vypuknout velko-    11. května konečně opustit klávesnice a obra-
lepé oslavy u příležitosti 75. výročí založení  zovky počítačů, zbourat domácí nahrávací studia
Základní umělecké školy Děčín. V  plánu byl    a vrátit se do tříd. Nyní se se žáky už potkáváme
dubnový slavnostní koncert v  divadle, upo-    ve škole a jsme rádi, že zájem o prezenční výuku
mínkové předměty pro všechny žáky školy,     je obrovský.
spuštění nových webových stránek a mnoho     Velice rádi touto cestou děkujeme žákům a ro-
přidružených akcí, které měly připomenout 75 let
fungování naší školy. Jenže                    dičům, že to společně
místo oslavy toho, že už tak                    s námi zvládli a že se i po
dlouho naši pedagogové                       tak dlouhé odmlce odvážně
s  přehledem vzdělávají                      vrací do hodin „naživo“,
děčínskou mládež, museli se                    které jsou pro výuku tak
sami učitelé začít vzdělávat                    důležité. Jsme moc rádi, že
na poli naprosto neprobá-                     i v  takto obtížné době se
daném a tím je „výuka na                      ukázalo, že láska k  umění,
dálku“. Školu nám zavřeli a                    ať už je to hudba, divadlo
my jsme museli s  pomocí                      či malování, je pro všechny
všech možných prostředků                      společnou motivací překo-
dostat výuku ze třídy do                      návat překážky.
dětských pokojíčků. Ne-                      Talentové zkoušky do naší
myslete si, nešlo to vždy po           školy máme sice za sebou, ale věřte, že v září rádi
másle, mnohdy nás zradily moderní technolo-    přivítáme i vás, kteří o nás slyšíte poprvé nebo
gie a místo Mozarta se z obrazovky ozývaly jen  jste až nyní dostali chuť být součástí umělecké
prapodivné zvuky sekajícího se videa a kamera   společnosti, kterou naše Základní umělecká
občas omylem místo stojánku na noty zabrala    škola Děčín vychovává. Naši školu si můžete
koš na prádlo…Ale přestože jsme si zoufali    prohlédnout na www.zusdc.cz. Těšíme se na vás
a už jsme se nemohli dočkat prvních hodin     v září!
naživo, naučili jsme se spoustu nových metod   Daniela Jetelová,
a přístupů, které určitě využijeme i v budoucnu. ředitelka Základní umělecké školy Děčín
Po 2 měsících umělecké karantény jsme mohli

                                                    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10