Page 6 - EnterDC ONLINE
P. 6

KINO: UPOUTÁVKA NA NOVINKU

KINO A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství   Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Helena
   kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně.  Štáchová se ale rozhodla, že se její chráněnci
   Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, na nové dobrodružství vydají.„Když jsem byla
   při němž musí prokázat chytrost, šikovnost,   před více než sedmi roky oslovena s nabíd-
   odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil  kou dát souhlas k natočení celovečerního
   ´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé město  animovaného filmu se Spejblem, Hurvínkem,
   z nadvlády zločinného Pána loutek.       Žerykem, Máničkou a její bábinkou Kateřinou,
                           zvažovala jsem, zda podstoupit riziko, kterým
                           bylo převést poetiku těchto divadelních
                           kultovních postav do filmové podoby, kde
                           je nutná úprava jejich podoby, posun pohy-
                           bové škály, kterou animace vyžaduje, a při
                           zachování jejich charakteru přistoupit na
                           akční způsob vyprávění filmového příběhu,“
                           vzpomínala Helena Štáchová.

                           „Přijala jsem toto dobrodružství z více důvodů.
                           Předně díky filmu se významně zpopulari-
                           zuje Divadlo S+H a s touto loutkovou rodinkou
                           se seznámí diváci nejen u nás, ale i tam
   Vývoj příběhu, příprava a samotné výtvarné v zahraničí, kde tyto ryze české loutky ještě ne-
   a animační práce trvaly sedm let. Několikrát znají. A dále - tradice je pamětí doby, na kterou
   se tvůrci vrátili na samý začátek, než našli je třeba navazovat, a ne v ní ustrnout. Naše
   optimální podobu příběhu a jeho vyprávění. loutky vděčí za svoji oblibu u mnoha generací
   Na filmu se koprodukčně podílejí společnosti především tomu, že forma i obsah vyprávění
   z Česka, Belgie a Ruska, přičemž film vznikal se měnily spolu s časem, při zachování toho
   v animačních studiích také v dalších evrop- podstatného - charakterů, svébytné poetiky
   ských zemích, jako je Německo nebo Dánsko. a jejich nadčasového humoru. Chci věřit, že
   Při vzniku filmu byly využity nejmodernější diváci přijmou jistý posun ve formě vyprávění,
   technologické postupy, snímek je natočen kterou si animovaný film vyžádal,“ přála
   ve 3D a tvůrci věří, že je schopen obstát si ředitelka Divadla S+H Helena Štáchová,
   v konkurenci zahraniční animované produkce která se bohužel premiéry nedočkala. Na jaře
   a přitom neztratí poetiku a humor, založený na podlehla zákeřné nemoci.
   věčném špičkování táty se synem.
                           Přímé spojení s tradicí dokládá i to, že obě
   „Klíčové pro vývoj celého projektu bylo, aby hlavní postavy filmu Hurvínek a kouzelné
   se s ním od počátku ztotožnili ti, kteří jsou muzeum namluvil Martin Klásek, dnes
   pokračovateli legendární tradice v dnešním umělecký šéf Divadla S+H. 		     	
   Divadle Spejbla a Hurvínka. Bez jejich pod- 		              -MS-
   pory bychom si nedokázali film představit,“
6 vysvětluje Martin Kotík.              Promítací časy filmu se dozvíte na str. 10.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11