Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

 ÚNOROVÝ ÚVODNÍK

ANEB JAK TO VIDÍ DĚČÍNSKÉ OSOBNOSTI

Vážení čtenáři Enteru,              i organizátoři budou spokojeně odjíždět domů.
je mou milou povinností Vás pozvat na      A jako každý rok mě to jako ředitele utvrzuje
dvě akce, které pořádá Střední škola       v názoru, že naši žáci stojí za tu energii a většina
řemesel a služeb Děčín v prostorách OC      jich po vyučení v profesním životě bez prob-
Pivovar. Jedná se o 9. ročník soutěže      lému obstojí. V tom vidím i smysl školy a práce
mladých kadeřníků Děčínská Vlna         všech pedagogů. Doufám, že se nám bude
a o 5. ročník soutěže gastronomických      i v příštích letech dařit tento cíl naplňovat . Přijďte
oborů GASTRO Labe.
Obě soutěže jsou volně                        se ve čtvrtek 13. 2. 2020
přístupné veřejnosti.                        a 20. 2. 2020 do OC
Budeme rádi, pokud                          Pivovar podívat a sami
se přijdete podívat                         zhodnoťte, jak to žákům
a vytvoříte soutěžícím                        škol z celé republiky
příjemnou atmosféru.                         a Slovenska půjde.
Vždyť hlavním důvodem                        Pevně věřím tomu,
účasti pro žáky a jejich                       že budete pozitivně
učitele není vyhrát, to                       překvapeni úžasnými
je jen příjemný bonus,                        výkony všech soutě-
ale především ukázat,                        žících. Využiji tento
co všechno se naučili                        prostor i k tomu,
a už zvládají. Vyzkoušet                       abych poděkoval týmu
si práci pod tlakem a užít si školu trochu ji-            organizátorů. Oceňuji
nak, to by mělo být hlavním cílem obou akcí.             jejich zápal, se kterým
Alespoň já, jako ředitel, to tak vidím. Myslím  tyto soutěže každý rok připravují. Děkuji všem za
si, že hlavním motivem obou akcí a snahou    jejich práci, díky níž si žáci mohou tyto akce užít.
celého organizačního týmu je právě ukázat,    Ještě jednou Vás všechny srdečně zvu na
jak šikovná je nejmladší generace kadeřníků,   soutěžní dny v OC Pivovar Děčín!
kuchařů, číšníků a cukrářů. Upřímně, každý rok  Mgr. Tomáš Daněk
se všichni těšíme, až bude dočesáno, dopečeno  ředitel Střední školy řemesel a služeb Děčín
a rozdané ceny. A věříme, že soutěžící, porotci

                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10