Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: VOX POPULI

SRPNOVÝ ÚVODNÍK

Vážení a milí přátelé, Děčíňáci i návštěv-   není jisté, zda se jí fakticky dočkáme. Učí nás
níci našeho města,               přijímat změny, podporovat druhé, učit se za
jsme uprostřed prázdnin, tedy pomyslně     chodu a dělat zaběhnuté věci jinak. Do našich
uprostřed roku. Ale znáte to, jakmile se    životů vnáší ztracený prvek nestability, jako
překulí letní slunovrat, jsme jednou nohou   jeho běžnou součást, což se vždy hodí. Příliš
v čase vánočním. Proto je potřeba si užívat   mnoho jistot neprospívá rozvoji a růstu. Také
každý letní den, ať již slunečný nebo deštivý, odhaluje schopnosti lidí, kteří řídí tuto zemi,
celým svým já. Najít si             města i firmy. Ukazuje, kdo zvládá strate-
aktivity, které nás těší
a které nám umožní                         gické přemýšlení a umí
načerpat energii, díky                       srozumitelně předávat
níž šťastně a ve zdraví                      informace a ještě pro
dojdeme k dalšímu létu.                      ně nadchne své okolí.
Přeji vám všem, kteří                       Není to jednoduché
jste v Děčíně poprvé,                       a nejde to každému.
ale i nám, kteří zde                        Z celého srdce věřím, že
žijeme, aby se nám to                       obě schopnosti - tedy
podařilo, protože nás                       vidět dopředu, umět
všechny pravděpodobně                       srozumitelně pojmeno-
čeká náročný podzim                        vat cíle a  domluvit se,
a zima. K tomu nám                         se ani z naší země, ani
může pomoci nejen                         z Děčína, nevytratily.
krásná příroda, ale také sportovní a kulturní           Budeme je - Děčín na
akce a mnoho míst, kde vás rádi uvidí. Třeba            konci léta - a my všichni
v nových kavárnách, bistrech a restauracích.   v průběhu dalších měsíců potřebovat.
Letošní rok je doslova ve víru viru nejen    Tak vám přeji krásné letní dny plné energie
společensky velmi zvláštní. I když se na    a elánu. 
nějakou akci těšíme a koupíme si lístky, nikdy S úctou Vaše Jana Víchová
                        žijící a pracující v Děčíně

                                                 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10