Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

 SRPNOVÝ ÚVODNÍK

„TI, KTEŘÍ SI NEPAMATUJÍ MINULOST, JSOU
 ODSOUZENI SI JI ZNOVU ZOPAKOVAT.”

Srpen je měsícem 50. výročí obsazení        pochodně. Studenti, již protestovali proti invazi,
Československa vojsky Varšavské smlouvy.      použili svá těla po vzoru budhistických mnichů
Bohužel současný trend ve výuce dějepisu,      a dobrovolně se upálili.
oproti rané historii, důrazně nepřipomíná tolik   Tolik důležitá historie, kterou je potřeba si neu-
tato data. Na to nejdůležitější dle mého názoru,  stále připomínat, aby se tak snadno nemohla
tedy jasnou nedávnou historii, ze které se dá    opakovat... a ona (historie) jak známo se bohužel
smysluplně poučit, již nezbývá při hodinách     opakuje. Proto musíme ze srdce poděkovat ve-
tolik času. Proto v krátkosti pro neznalé
nebo zapomenuvší. V tehdejším ko-                    doucímu kina Marti-
munistickém Československu, které                     nu Poštovi, že i přes
bylo sužováno nesvobodou,                         plánovanou nároč-
útlakem a terorem
vládnoucí                                  nou rekonstrukci
strany, začali                               kina Sněžník doká-
na jaře 1968                                zal zařídit předpre-
“tát ledy”                                 miéru filmu Jan
a systém se                                Palach, který se
začal poma-
lu stávat li-                                 věnuje drama-
berálnějším.                                   tické rekon-
Tzv. socialismus                                 strukci jeho
s lidskou tváří dal                               případu (více
prostor ekonomické-
mu uvolnění ve prospěch                            na str. 11). Kino
spotřebního průmyslu, ale především svobodě                 je tak jediné ze
tisku, projevu a také pohybu mimo hranice             všech českých kin, které film
směrem na západ.                         uvede již 11. srpna v rámci letního
Snaha o vymanění se ze sovětského (ruského     kina na zámku!
vlivu) však skončila tragickým vpádem        Léto je ovšem v plném proudu, tak si ho skočte
“spřátelených”armád 21. srpna na naše území,    (ideálně do vody) ještě honem užít. Příští měsíc
kde zůstaly až do roku 1991. Lid se bouřil a ma-  je tu nový školní rok a srpen uteče mrknutím
nifestoval. Známými se z té doby staly tzv. lidské oka, tak ať nepromeškáte ani minutu.
                          Zbyněk Andráš
                          šéfredaktor časopisu Enter

                                                    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10