Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: VOX POPULI

ŘÍJNOVÝ ÚVODNÍK

   DĚČÍNSKO JE KRÁSNÝM
   ČESKÝM ŠVÝCARSKEM

Nejlépe je nahlédnout na náš kraj z nějaké  hují do regionu poslední kopce Českého
rozhledny, kdy nejvíce vyvstane jeho     středohoří. A v  rozsahu těchto osobitých
krása. Třeba z  té nejsevernější, Tanečnice  celků se už nabízejí krásy krás. Však také
u Mikulášovic, ze které přehlédneme      v roce 2019 dle statistiky CzechTour-
celé Šluknovsko a Děčínsko, tedy České    ismu bylo České Švýcarsko zdaleka
Švýcarsko, a to až na Bukovou horu, se    nejatraktivnější destinací Ústeckého kraje
svým typickým tele-
vizním vysílačem, která                    s nejvyšší návštěvností.
ční zase na jihu našeho                    Drsný sever se tady
okresu. Ale ať už pohlížím                   u nás také říká. Ano,
na náš kraj z  rozhledny                    jsme zvyklí na drsnější
na Vlčí Hoře, Studenci,                    podmínky. Ale i zde exis-
Jedlové, Sokolího vrchu,                    tují lokální ohniska pozi-
Děčínského Sněžníku                      tivního vývoje. Kde lidé
apod., vždy mi to vezme                    mají vizi, tah na branku,
dech. Jsem přesvědčen,                     využívají příležitostí,
že není v naší zemi hezčí                   dotahují věci do konce.
krajina, než tady ten náš                   Trochu neskromně si jako
nejsevernější cíp.                       takový příklad dovolím
My, kteří tu jsme doma, známe krásy              uvést třeba Krásnou
a jedinečnosti tohoto nekrásnějšího koutu   Lípu. A když to jde v Krásné Lípě, proč by to
Česka a jsme na něj patřičně hrdí. Každý ví, nemohlo jít v celém regionu. I pod tlakem
že nejvzácnější partie přírodního dědictví,  Senátu mají z  Evropské unie v příštích cca
včetně jeho dominanty Pravčické brány,    deseti letech směřovat desítky miliard
největší brány svého druhu v  Evropě, jsou  korun na tolik potřebný rozvoj našeho re-
v samotném Národním parku České        gionu. Nenechme si tuto příležitost ujít.
Švýcarsko. Už méně se ví, že náš kraj mezi  Cíp naší nejsevernější části země si zaslouží
Tiskými stěnami a nejsevernějším bodem    stejně hezkou budoucnost, jako je jeho
České republiky zahrnuje tři geografické   příroda a krajina.
celky – Labské pískovce , České Nizozemí
(což spíše známe jako Šluknovský výběžek)   Váš senátor
a Lužické hory – a to ještě na jihu zasa-   Zbyněk Linhart

                                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10