Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: VOX POPULI

PROSINCOVÝ ÚVODNÍK

Vážení čtenáři Enteru,              nebo si zazpívat. Je to asi letos už jen na nás,
dostalo se mi té pocty napsat úvod-        zahrát si na oblíbený nástroj, zatančit si, za-
ník tohoto speciálního posledního         zpívat, malovat, psát básně a povídky, hrát
letošního čísla.                 divadlo nebo zkusit pantomimu a mnoho
Měsíčník Enter byl pro mě vždy sílícím ar-    dalšího. Naše obýváky plní mnoho funkcí
gumentem, že v Děčíně se stále něco děje.     od školní třídy a kanceláře až po restauraci
Vydání, které držíte v ruce, možná nemá to-    a je na čase, aby se staly také na čas naším
lik termínů akcí, ale je dál           jevištěm a hledištěm. „Rozbalte to!”. Duše to
důkazem, že i v těžkých
časech se díky nezlom-                       přivítá.
nosti a snaze mnohých                       Ve své nové roli budu
pořadatelů hledat nové                       vždy podporovat místní
cesty stále něco děje a plá-                    komunity a jejich set-
nuje.                               kávání. Bez ohledu na to,
Advent většinou bývá spo-                     zda bude důvodem kul-
jen s výzvou zastavit se,                     tura, sport nebo soused-
zamyslet a rozjímat. Zklid-                    ské setkání.
nit mysl. Mám však pocit,                     Tento rok nás naučil být
že zastavení v tomto bez-                     skromný v přáních. Pro-
precedentním roce bylo už                     sím proto milý Ježíšku,
dost i před adventem.                       byli jsme tentokrát oprav-
Je to naopak ideální čas zvednout se a jít             du celý rok moc hodní
se projít po městě. Navštívit pár vánočních    a přáli bychom si jediné, mít možnost se
stánků, vyzkoušet s dětmi detektivní stezku,   v příštím roce opět osobně potkat, vidět se
zastavit se u dřevosochání nebo pozorovat     a sdílet své zážitky plného hlediště nebo
vločky na Pastýřské stěně.            tančit vedle sebe na koncertě. Rádi bychom
Inspiroval mě sport, který měl v tabulce     měli možnost se zase bez obav obejmout.
rozvolňování v určité fázi povolenou jen in-   Těším se na setkání s Vámi, ať už bude kdeko-
dividuální formu. Nezbývá než při zavřených    liv, ale hlavně osobně.
"obchodech s potravou pro duši" podobně      Hodně štěstí a zdraví nejen v novém roce!
přistoupit i ke kultuře. A stejně jako je rozdíl PF 2021
sledovat z gauče maratonce v televizi nebo si   Mgr. Martin Pošta
jít zaběhat, je i rozdíl vidět záznam koncertu  náměstek primátora pro školství a kulturu

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10