Page 5 - EnterDC ONLINE
P. 5

ENTERDC: ÚVODNÍK

 LEDNOVÝ ÚVODNÍK

ANEB OHLÉDNUTÍ ZA 10 LETY EXISTENCE

Vážení a milí čtenáři,               Hlavním tématem lednového Enteru je náš
zní to až neuvěřitelně, ale 2. února to bude    narozeninový ples k 10. výročí. Pevně věřím,
přesně 10 let, co vyšlo první číslo oblíbeného   že ples v retro stylu zaujme a bude důstojnou
kulturně-společenského měsíčníku Enter.      oslavou našeho jubilea. Na interpretech jsme
Pamatuji si to jako                nešetřili. Zároveň jsme si připravili zajímavé ceny
dnes. Pracoval jsem
v Praze na slibné pozici                        pro návštěvníky. Více
Art directora v mezi-                         o plese si můžete přečíst
národní reklamní agen-                         na stranách 40 až 45.
tuře, ale věděl jsem, že                        Budu velmi rád, když
mé srdce patří Děčínu.                         vás všechny na plese
Nápad na kulturní                           uvidím. A ještě raději
měsíčník se zrodil v jedné                       budu, když se budete
žižkovské hospůdce, pár                        těšit na další čísla Enteru,
metrů od divadla Járy                         a třeba jednou oslavíme
Cimrmana, při diskuzi                         další dekádu.
s přáteli nad nedostatky                        PŘEJI VÁM, NAŠIM
tehdejších kulturně-                          ČTENÁŘŮM, VŠE NEJ-
informačních kanálů.                          LEPŠÍ DO NOVÉHO
                                    ROKU 2019.

Historicky byl Enter                          Zbyněk Andráš
prvním volnočasovým                          šéfredaktor
časopisem v takto malém “notýskovém”        PS: Poděkování lidem, kteří se na vývoji Enteru
formátu v České republice. Záměr byl a je     podíleli, spoluvytvářeli ho nebo tak stále činí. Jsou
dodnes zcela jasný. Praktická velikost “do každé  jimi Petr Michálek, Jiří Trnka, Vláďa Jindra, Emilio
kapsy”, resp. dámské kabelky.           Dvořák, Kuba Bureš, Martin Pošta, Honza Trojan,
V roce 2009 neexistovala platforma, která by    MarcelDeli,MajdaFraňková,AdamStránský,Radek
smysluplným způsobem dokázala komplexně      Kolínský, Hanča Hammerlová, Rozka Pidrmanová,
postihnout kulturní dění ve městě. Dnes je     Póža & Josefína, Ondra Prouza, Ála Šmídová,
vývoj dál. Přesto se ukázalo, že papír není mrtvý Miloš Lanč, Lucka Randáková, Zbyněk Pánek
a stále má co nabídnout. Listováním v Enteru se  a mnoho dalších. Speciální poděkování patří
inspirujete, jak naložit se svým volným časem.   Matěji Smutnému :-)

                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10